top of page

מאמרים ופסקי דין

מאת: עו"ד מיכל ברנקין

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב חידד את המבחן למרוץ סמכויות וקבע כי לו הסמכות לדון ברכוש הצדדים שנכרך בתביעת הבעל לגירושין וזאת לאחר שהאישה לא מימשה את זכות הראשונים שלה להגשת תביעת הרכוש לבית המשפט למשפחה והסתפקה רק בהגשת בקשה לצו מניעה זמני.
Anchor 8
בהחלטה תקדימית קבע בית הדין הרבני האזורי ואישר את פסיקתו בית הדין הגדול בערעור כי לבית הדין הרבני סמכות לדון ברכושם של בני זוג יהודים אשר בחרו  להינשא בנישואין אזרחיים.
Anchor 3
Anchor 4
על אף שהצדדים לא נישאו באופן חוקי ברישום ברבנות הוכיחה האישה כי נערך טקס קידושין. בית הדין קבע כי לאישה מגיע פיצוי בצורת כתובה כפי שהיא הצהירה שהיתה קיימת וזאת כאשר שטר הכתובה לא היה בידיה כלל.
Anchor 2
פסק דין בו נדחתה באופן חלקי תביעת אב לביטול דמי מזונות לאחר שינוי המשמורת למשותפת. פסק הדין סוקר את המצב המשפטי ואת האופן בו ראוי לקבוע שיעור דמי מזונות מצב בו המשמורת הפכה למשותפת.
bottom of page